Root Blog

Miyata Kohachiro – Shakuhachi – The Japanese Flute

sakuhachi

Miyata Kohachiro – Shakuhachi – The Japanese Flute
Elektra Nonesuch Records 1977

01. Hon Shirabe    3:54
02. San’ya    6:38
03. Tsuru no Sugomori    6:21
04. Shika no Tone    7:54
05. Akita Sugagaki    9:31

zip

Comment